Το τρελό τραγούδι

Στη στήλη "Οι Έλληνες καλλιτέχναι μακράν της Ελλάδος" του περ. Μουσική Επιθεώρησις (Α΄ Έτος, τ. 11-12, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1922, σελ. 17) δημοσιεύεται το ακόλουθο άρθρο για τον δημιουργό του τραγουδιού Αττίκ:
«Εις την εν Βουένος - Άϊρες της Αργεντινής Δημοκρατίας εκδιδομένην γαλλόφωνον εφημερίδα "Le Courier de la Plata" της 28 Μαΐου (ν.η) αναγιγνώσκομεν τα κάτωθι περί του Έλληνος καλλιτέχνου κ. Κλέωνος Τριανταφύλλου (Αττίκ).
"Είχομεν ήδη την ευκαιρίαν να ομιλήσωμεν διά τον καλλιτέχνην αυτόν ο οποίος κάθε βράδυ προκαλεί αυθόρμητα χειροκροτήματα διά των επιτυχών και ποικίλων μιμήσεών του. Το πολεμικόν τούτο όνομα "Αττίκ" μας έκαμε να διαισθανώμεθα εις τον καλλιτέχνην τούτον κάποιον απόγονο του Αριστοφάνους και δεν ηπατήθημεν διότι πράγματι είδε το φως εις την σκιάν της Ακροπόλεως και επί των οχθών του Ιλισσού.
Η όλως γαλλική μόρφωσίς του του ενέπνευσε βαθύν έρωτα διά την Πατρίδα μας της οποίας γράφει και ομιλεί την γλώσσαν με την αυτήν διαύγειαν με την οποίαν μεταχειρίζεται την γλώσσαν του Ομήρου.
Βλέπων τις μόνον αυτόν επί της σκηνής παρωδούντα τον μεγάλον Ρώσσον πιανίσταν Κραπουλόβσκι, εννοεί ότι κατέχει πραγματικόν τάλαντον πιανίστα. Έχει επί πλέον εις το ενεργητικόν του 300 καντσονέττες τας οποίας συνέθεσεν και αι οποίαι τον έκαμαν διάσημον εν Ελλάδι και Γαλλία. Έκαμε την μουσική του μόρφωσιν με τον Αιμίλιον Πεσσάρ, εις το Ωδείον των Παρισίων. Εις τας Αθήνας θεωρείται ο Έλλην Μαγιόλ και πολλά τραγουδάκια του χαλούν κόσμο.
Δεν θα εκπλήξωμεν κανένα λέγοντες ότι εταξείδευσε πολύ και παντού, εν Ρουμανία, Αιγύπτω, Ελλάδι και Ρωσσία έσχε μεγάλας επιτυχίας. Όταν τον ερωτούν πώς κατορθώνει να σφυρίζει ταυτοχρόνως δύο νότες απαντά πνευματωδώς ότι δεν ξεύρει και αρχίζει να σφυρίζη ολόκληρον την κλίμακα διατηρών τον φθόγγον της βάσεως. Το σπάνιον αν όχι μοναδικόν τούτο τάλαντον, επιτρέπη να εκτελή μόνος του δυωδίας αι οποίαι αφίνουν έκπληκτον τον κόσμον ο οποίος φαντάζεται κάποιο τέχνασμα. Δυνάμεθα να βεβαιώσωμεν ότι τίποτε από αυτό δεν συμβαίνει και ότι μόνον μεγάλη μελέτη και πρακτική επιτρέπουν εις τον κ. Αττίκ να κάμη αυτό το θαύμα.
Πολύγλωττος ομιλεί οκτώ γλώσσας καταναλίσκει τας ημέρας της διαμονής του εις Μπουένος-Άϋρες εις τον πλουτισμόν του γλωσσαρίου του και διατείνεται ότι εγκαταλείπων την Αργεντινήν, θα γνωρίζη την Ισπανικήν».

Δημιουργός (Συνθέτης):
Αττίκ (Τριανταφύλλου Κλέων)
Στιχουργός:
Αττίκ (Τριανταφύλλου Κλέων)
Τραγουδιστές:
Γαδ Πωλ [Λεοπόλδος]
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Ορχήστρα Χομοκόρδ
Χρονολογία ηχογράφησης:
25/09/1928
Τόπος ηχογράφησης:
Αθήνα (;)
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Χορός / Ρυθμός:
Βαλς
Εκδότης:
Homocord
Αριθμός καταλόγου:
G. 4-32029
Αριθμός μήτρας:
G 793
Διάρκεια:
3:05
Θέση τεκμηρίου:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Φυσική περιγραφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Homo_G4_32029_ToTreloTragoudi
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Το τρελό τραγούδι", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=5223

Στη στήλη "Οι Έλληνες καλλιτέχναι μακράν της Ελλάδος" του περ. Μουσική Επιθεώρησις (Α΄ Έτος, τ. 11-12, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1922, σελ. 17) δημοσιεύεται το ακόλουθο άρθρο για τον δημιουργό του τραγουδιού Αττίκ:
«Εις την εν Βουένος - Άϊρες της Αργεντινής Δημοκρατίας εκδιδομένην γαλλόφωνον εφημερίδα "Le Courier de la Plata" της 28 Μαΐου (ν.η) αναγιγνώσκομεν τα κάτωθι περί του Έλληνος καλλιτέχνου κ. Κλέωνος Τριανταφύλλου (Αττίκ).
"Είχομεν ήδη την ευκαιρίαν να ομιλήσωμεν διά τον καλλιτέχνην αυτόν ο οποίος κάθε βράδυ προκαλεί αυθόρμητα χειροκροτήματα διά των επιτυχών και ποικίλων μιμήσεών του. Το πολεμικόν τούτο όνομα "Αττίκ" μας έκαμε να διαισθανώμεθα εις τον καλλιτέχνην τούτον κάποιον απόγονο του Αριστοφάνους και δεν ηπατήθημεν διότι πράγματι είδε το φως εις την σκιάν της Ακροπόλεως και επί των οχθών του Ιλισσού.
Η όλως γαλλική μόρφωσίς του του ενέπνευσε βαθύν έρωτα διά την Πατρίδα μας της οποίας γράφει και ομιλεί την γλώσσαν με την αυτήν διαύγειαν με την οποίαν μεταχειρίζεται την γλώσσαν του Ομήρου.
Βλέπων τις μόνον αυτόν επί της σκηνής παρωδούντα τον μεγάλον Ρώσσον πιανίσταν Κραπουλόβσκι, εννοεί ότι κατέχει πραγματικόν τάλαντον πιανίστα. Έχει επί πλέον εις το ενεργητικόν του 300 καντσονέττες τας οποίας συνέθεσεν και αι οποίαι τον έκαμαν διάσημον εν Ελλάδι και Γαλλία. Έκαμε την μουσική του μόρφωσιν με τον Αιμίλιον Πεσσάρ, εις το Ωδείον των Παρισίων. Εις τας Αθήνας θεωρείται ο Έλλην Μαγιόλ και πολλά τραγουδάκια του χαλούν κόσμο.
Δεν θα εκπλήξωμεν κανένα λέγοντες ότι εταξείδευσε πολύ και παντού, εν Ρουμανία, Αιγύπτω, Ελλάδι και Ρωσσία έσχε μεγάλας επιτυχίας. Όταν τον ερωτούν πώς κατορθώνει να σφυρίζει ταυτοχρόνως δύο νότες απαντά πνευματωδώς ότι δεν ξεύρει και αρχίζει να σφυρίζη ολόκληρον την κλίμακα διατηρών τον φθόγγον της βάσεως. Το σπάνιον αν όχι μοναδικόν τούτο τάλαντον, επιτρέπη να εκτελή μόνος του δυωδίας αι οποίαι αφίνουν έκπληκτον τον κόσμον ο οποίος φαντάζεται κάποιο τέχνασμα. Δυνάμεθα να βεβαιώσωμεν ότι τίποτε από αυτό δεν συμβαίνει και ότι μόνον μεγάλη μελέτη και πρακτική επιτρέπουν εις τον κ. Αττίκ να κάμη αυτό το θαύμα.
Πολύγλωττος ομιλεί οκτώ γλώσσας καταναλίσκει τας ημέρας της διαμονής του εις Μπουένος-Άϋρες εις τον πλουτισμόν του γλωσσαρίου του και διατείνεται ότι εγκαταλείπων την Αργεντινήν, θα γνωρίζη την Ισπανικήν».

Δημιουργός (Συνθέτης):
Αττίκ (Τριανταφύλλου Κλέων)
Στιχουργός:
Αττίκ (Τριανταφύλλου Κλέων)
Τραγουδιστές:
Γαδ Πωλ [Λεοπόλδος]
Ορχήστρα-Εκτελεστές:
Ορχήστρα Χομοκόρδ
Χρονολογία ηχογράφησης:
25/09/1928
Τόπος ηχογράφησης:
Αθήνα (;)
Γλώσσα/ες:
Ελληνικά
Χορός / Ρυθμός:
Βαλς
Εκδότης:
Homocord
Αριθμός καταλόγου:
G. 4-32029
Αριθμός μήτρας:
G 793
Διάρκεια:
3:05
Θέση τεκμηρίου:
Δισκοθήκη Αρχείου Κουνάδη
Φυσική περιγραφή:
Δίσκος 10'' (25 εκατοστών)
Προέλευση:
Αρχείο Κουνάδη
Αναγνωριστικό:
Homo_G4_32029_ToTreloTragoudi
Άδεια χρήσης:
cc
Παραπομπή:
Αρχείο Κουνάδη, "Το τρελό τραγούδι", 2019, https://vmrebetiko.gr/item?id=5223

Δείτε επίσης